Voorwaarden

Voorwaarden SnackCoins d.d. 19 april 2021

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het spaarprogramma ‘SnackCoins’. Aanbieder van het SnackCoins spaarprogramma is Beltaste Hamont NV, gevestigd aan Lozenweg 30, 3930 Hamont te België (hierna: Vanreusel).

Op het moment van registratie voor het SnackCoins spaarprogramma verklaart deelnemer bekend en akkoord te zijn met deze actievoorwaarden.

 


Definities

Deelnemer – de persoon die zich uit hoofde van de onderneming in de App heeft geregistreerd voor deelname aan het spaarprogramma.

Geschenken – de producten die terug te vinden zijn in de spaarshop, waarvoor deelnemer zijn/haar SnackCoins kan inwisselen.

Onderneming – de firma waar vanuit de deelnemer aan het spaarprogramma deelneemt. Voorwaarden hiervoor zijn terug te vinden in punt 1 t/m 5 van deze voorwaarden.

QR-code – de QR-code die als sticker op de dozen Vanreusel snack is geplakt, die een bepaalde waarde vertegenwoordigt.

SnackCoins – de naam van het spaarprogramma en de eenheid van de punten die deelnemer spaart binnen het programma.

 

Deelnemers / deelname
 1. Deelnemen aan SnackCoins is alleen mogelijk voor afnemers van de producten van Vanreusel, die ook als zodanig bekend zijn bij Vanreusel.
 2. Om deel te kunnen namen aan SnackCoins dient men in het bezit te zijn van een Unieke SnackCoins code. Deze is beschikbaar zodra de gegevens van deelnemer bij Vanreusel bekend zijn. Deze is dan terug te vinden in de mails van Vanreusel of op vragen bij Vanreusel of SnackCoins (info@snackcoins.eu)
 3. Per e-mailadres kan er maximaal één account aangemaakt worden.
 4. Deelnemers dienen tijdens de registratie en tijdens deelname aan SnackCoins altijd correcte, actuele en complete informatie te verschaffen.
 5. Deelname is uitgesloten voor:
  • Personen onder de 18 jaar.
  • Iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij Vanreusel of SnackCoins.
 6. In het privacy statement staat beschreven welke gegevens Vanreusel verzamelt t.b.v. het spaarprogramma, met welke doeleinden deze worden verwerkt en welke beveiligingsmaatregelen er worden getroffen. Deelnemer is hier tijdens het registratieproces voor SnackCoins geïnformeerd.

 Sparen / SnackCoins
 1. Deelnemers kunnen SnackCoins sparen bij aankoop van Vanreusel producten.
 2. Op alle deelnemende producten van Vanreusel is een sticker te vinden met een QR-code om te scannen in de app. Na het scannen van de QR-code (of het handmatig invoeren van de losse code die daaronder staat) worden de SnackCoins direct aan het account toegevoegd. Gebruiker dient voor het scannen of invoeren van de code ingelogd te zijn in de app. Het verzilveren van de QR-codes (of handmatige code) is alleen mogelijk in de app.
 3. Naast de SnackCoins die verkregen kunnen worden bij aankoop van Vanreusel producten, kan deelnemer ook in aanmerking komen voor bonuspunten. Een overzicht van actuele acties en mogelijkheden om bonuspunten te verdienen is terug te vinden op de ‘Hoe werkt het pagina’ in de app en op de website.
 4. Gespaarde SnackCoins kunnen éénmalig worden verzilverd voor geschenken.
 5. SnackCoins kunnen nooit worden ingewisseld voor contanten.
 6. SnackCoins zijn niet onbeperkt houdbaar. SnackCoins die in 2021 zijn toegekend (gescand of handmatig ingevoerd) zijn geldig t/m 31-12-2023. SnackCoins die in 2022 zijn toegekend (gescand of handmatig ingevoerd) zijn geldig t/m 31-12-2024, etc.
 7. Vanreusel mag de SnackCoins met terugwerkende kracht ongeldig verklaren. Bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als het spaarprogramma of het gespaarde saldo op illegale wijze wordt beïnvloed. Vanreusel behoudt dan het recht om de geschenken of SnackCoins niet uit te keren of deelnemers uit te sluiten van deelname.
 8. SnackCoins zijn account gebonden en zijn niet overdraagbaar.

 

Geschenken / spaarshop
 1. Het assortiment geschenken en de daarvoor benodigde hoeveelheid SnackCoins kan op elk moment door Vanreusel worden gewijzigd, verwijderd, opgeschort of op ieder moment worden uitgebreid.
 2. Geschenken kunnen niet worden ingewisseld of geretourneerd.
 3. Geschenken worden geleverd op het adres dat de deelnemer invult bij het plaatsen van de bestelling of op het e-mailadres waarop zijn/haar account staat. Indien de deelnemer in de shop kiest voor Vanreusel snacks worden deze via de grossier uitgeleverd op het adres dat bij Vanreusel bekend is.
 4. Een bestelling in de spaarshop wordt betaald door middel van een éénmalige afboeking van SnackCoins.
 5. Deelnemers gaan akkoord met de productvoorwaarden van het geschenk. Deze productvoorwaarden zijn beschikbaar bij de leverancier van het geschenk. Deze kunnen worden opgevraagd via info@snackcoins.eu.
 6. Belangrijk is dat deelnemer de ontvangen geschenken meteen controleert op beschadigingen. Beschadigingen van producten kunnen binnen 15 dagen na ontvangst gemeld worden bij info@snackcoins.eu, onder vermelding van naam, firmanaam, datum van bestelling en besteld product.
 7. Garanties op geschenken kunnen worden gegeven door de fabrikant of importeur van een geschenk, niet door Vanreusel. Op de gratis Vanreusel snacks zijn de levervoorwaarden van Vanreusel van toepassing.
 8. SnackCoins, geschenken en alle andere voordelen die een deelnemer kan verdienen kunnen onderhevig zijn aan belasting. Alle belasting verplichtingen die voortkomen uit het programma met betrekking tot het verdienen en verzilveren van SnackCoins, evenals alle overige voordelen die voortvloeien uit het programma zijn de volledige verantwoordelijkheid van deelnemer. Belgische deelnemers ontvangen eenmaal per jaar een fiche t.b.v. de belastingaangifte.

 

Platform
 1. SnackCoins wordt aangeboden via een app en via een website. In de app kan deelnemer gebruik maken van alle functionaliteiten, zoals registreren, QR-codes verzilveren, geschenken bestellen en informatie inwinnen. Via de website kan deelnemer uitsluitend informatie inwinnen, geschenken bestellen en zijn profielgegevens inzien.

 

Communicatie
 1. Bij registratie wordt deelnemer om toestemming gevraagd voor promotionele mails van SnackCoins en voor de algemene nieuwsbrief van Vanreusel. Via de mijn profiel pagina kan deelnemer op deze toestemming op ieder moment terugtrekken of (opnieuw) geven.
 2. In de app kan deelnemer vanaf juni 2021 aangeven of hij/zij pushnotificaties wil ontvangen. Dit kan in het menu via de knop ‘Berichtgeving’. Deelnemer ontvangt indien hij/zij zich hiervoor heeft aangemeld onder andere maar niet uitsluitend mails over wanneer er (bonus)punten aan hij/haar account zijn toegevoegd.

 

Aansprakelijkheid
 1. Vanreusel en/of de door haar ingeschakelde partners of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met dit spaarprogramma. Voor vragen of klachten over SnackCoins of over de voorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met info@snackcoins.eu.
 2. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.

 

Looptijd en beëindiging
 1. Het spaarprogramma loopt tot een nader door Vanreusel te bepalen moment. Vanreusel behoudt zich het recht voor het wijzigen, op te schorten of het vroegtijdig beëindigen van het spaarprogramma. Dergelijke gevallen zal Vanreusel zo spoedig mogelijk op haar programmawebsite bekend maken.

 

Overige bepalingen
 1. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Vanreusel.

 

Disclaimer

Vanreusel stelt de informatie en documenten voor SnackCoins met veel zorg samen. Toch kan Vanreusel de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Vanreusel aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de via SnackCoins beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Vanreusel en/of haar medewerkers.

Alle binnen SnackCoins voorkomende afbeeldingen en merknamen van Vanreusel zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Vanreusel worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van Vanreusel mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Niets van SnackCoins mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Vanreusel is gegeven.

 

Intellectueel eigendom

Alle rechten van het intellectueel eigendom van SnackCoins berusten uitsluitend bij Vanreusel of bij de ontwikkelaars van het programma. De informatie via de app en de programmawebsite is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vanreusel. Het delen van informatie over het programma of deze actievoorwaarden kan gevolgen hebben zoals het geheel stopzetten van de samenwerking tussen de deelnemer en Vanreusel.